H&S Chemical - Chloramine-T
H&S Chemical - Trichloromelamine